Վատիկանյան Երկրորդ Ժողով, Հովվական Սահմանադրություն «Եկեղեցին ժամանակակից աշխարհում»

 

 

 

 

 

Գիրքը բացելու համար սեղմեք այստեղ։

 

 

ԳՐՔԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  
   
ՆԱԽԱԲԱՆ  
Ա. Եկեղեցու սերտ միությունը մարդկային ամբողջ զարմի հետ 5
Բ. Ում է դիմում Ժողովը 5
Գ. Ծառայելով մարդուն 6
   
Ներածական ծանուցում. ՄԱՐԴՈՒ ԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ  
Դ. Հույսեր և տագնապներ 7
Ե. Խորին փոփոխություններ 8
Զ. Հասարակական փոփոխություններ 8
Է. Հոգեբանական, բարոյական և կրոնական փոփոխություններ 9
Ը. Անհավասարակշռություններ ժամանակակից աշխարհում 9
Թ. Մարդկության միշտ ավելի համատարած ձգտումները 10
Ժ. Մարդու ամենախոր հարցադրումները 11
   
   
ՄԱՍՆ ԱՌԱՋԻՆ. ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԵՎ ՄԱՐԴՈՒ ԿՈՉՈՒՄԸ  
   
ԺԱ. Պատասխանել Հոգու ազդակներին 12
   
ԳԼՈՒԽ Ա. ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԱՆՁԻ ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ  
ԺԲ. Մարդն Աստծո պատկերով 12
ԺԳ. Մեղքը 13
ԺԴ. Մարդու կազմվածքը 13
ԺԵ. Բանականության, ճշմարտության և իմաստության արժանապատվությունը 14
ԺԶ. Բարոյական խղճի արժանապատվությունը 15
ԺԷ. Ազատության գերազանցությունը 15
ԺԸ. Մահվան խորհուրդը 16
ԺԹ. Անաստվածության կերպերն ու պատճառները 16
Ի. Համակարգված անաստվածությունը 17
ԻԱ. Եկեղեցու դիրքորոշումը անաստվածության դիմաց 18
ԻԲ. Քրիստոսը՝ Նոր Մարդը 19
   
ԳԼՈՒԽ Բ. ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ  
ԻԳ. Ի՛նչ է մտադիր անել Ժողովը 21
ԻԴ. Մարդկային կոչման հասարակական բնույթը Աստծո ծրագրում 21
ԻԵ. Անձի և մարդկային հասարակության փոխկախվածությունը 22
ԻԶ. Ընդհանուր բարիքի զարգացումը խթանելու համար 23
ԻԷ. Մարդկային անձի հանդեպ հարգանքը 23
ԻԸ. Հակառակորդների նկատմամբ հարգանքն ու սերը 24
ԻԹ. Բոլոր մարդկանց հիմնական հավասարությունը և հասարակական արդարությունը 25
Լ. Հարկավոր է հաղթահարել անհատապաշտական մտածելակերպը 25
ԼԱ. Պատասխանատվություն և մասնակցություն 26
ԼԲ. Մարդացյալ Խոսքը և մարդկային համերաշխությունը 26
   
ԳԼՈՒԽ Գ. ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ  
ԼԳ. Խնդիրը 27
ԼԴ. Մարդկային գործունեության արժեքը 28
ԼԵ. Մարդկային գործունեության կանոնակարգը 29
ԼԶ. Երկրային իրականությունների օրինավոր ինքնուրույնությունը 29
ԼԷ. Մարդկային գործունեությունն ապականված է մեղքով 30
ԼԸ. Մարդկային գործունեությունը կատարելության աստիճանի է բարձրացվել Զատկական Խորհրդի մէջ 31
ԼԹ. Նոր երկիր և նոր երկինք 31
   
ԳԼՈՒԽ Դ. ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ  
Խ. Եկեղեցու և աշխարհի միջև փոխադարձ հարաբերությունները 32
ԽԱ. Օգնությունը, որը Եկեղեցին մտադիր է ընծայել անհատներին 34
ԽԲ. Օգնությունը, որը Եկեղեցին մտադիր է ընծայել մարդկային հասարակությանը 35
ԽԳ. Օգնությունը, որը Եկեղեցին մտադիր է ընծայել մարդկային գործունեությանը քրիստոնյաների միջոցով 36
ԽԴ. Օգնությունը, որը Եկեղեցին ստանում է ժամանակակից աշխարհից 38
ԽԵ. Քրիստոս. Այբը և Քեն 39
   
   
ՄԱՍՆ ԵՐԿՐՈՐԴ. ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՌԱՎԵԼ ՀՐԱՏԱՊ ԽՆԴԻՐՆԵՐ  
   
ԽԶ. Նախաբան 40
   
ԳԼՈՒԽ Ա. ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ԱՐԺԵՎՈՐՈՒՄԸ  
ԽԷ. Ամուսնությունն ու ընտանիքը այսօրվա աշխարհում 40
ԽԸ. Ամուսնության և ընտանիքի սրբությունը 41
ԽԹ. Ամուսնական սերը 42
Ծ. Ամուսնության արգասավորությունը 43
ԾԱ. Ամուսնական սիրո համաձայնությունը կյանքի հանդեպ հարգանքի հետ 44
ԾԲ. Բոլորի հանձնառու ներդրումն ի նպաստ ամուսնության և ընտանիքի բարիքի 45
   
ԳԼՈՒԽ Բ. ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄԸ  
ԾԳ. Նախաբան 47
ԲԱԺԻՆ Ա. ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆ ԱՅՍՕՐՎԱ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ  
ԾԴ. Նոր ապրելակերպեր 48
ԾԵ. Մարդը մշակույթի հեղինակ 48
ԾԶ. Դժվարություններ և առաջադրանքներ 48
ԲԱԺԻՆ Բ. ՄԻ ՔԱՆԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՃԻՇՏ ԽԹԱՆՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  
ԾԷ. Հավատք և մշակույթ 49
ԾԸ. Բազմապիսի հարաբերությունները Քրիստոսի Ավետարանի և մշակույթի միջև 50
ԾԹ. Մշակույթի տարբեր տեսանկյունների ներդաշնակեցումը 51
ԲԱԺԻՆ Գ. ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՌԱՎԵԼ ԱՆՀԱՊԱՂ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՔՐԻՍՏՈՆՅԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  
Կ. Յուրաքանչյուր անձի մշակութային իրավունքի ճանաչումը և այդ իրավունքի կիրառումը 52
ԿԱ. Մարդու դաստիարակումը ամբողջական մշակույթի 53
ԿԲ. Մարդկային մշակույթի և քրիստոնեական վարդապետության միջև համաձայնությունը 53
   
ԳԼՈՒԽ Գ. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ-ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԸ  
ԿԳ. Տնտեսական կյանքը և ժամանակակից մի քանի հատկանշական երևույթներ 55
ԲԱԺԻՆ Ա. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ  
ԿԴ. Տնտեսական զարգացումը պետք է ծառայի մարդուն 56
ԿԵ. Տնտեսական զարգացումը պետք է մարդու հսկողության ներքո լինի 57
ԿԶ. Տնտեսական-հասարակական վիթխարի անհավասարություններ, որոնք հարկավոր է վերացնել 57
ԲԱԺԻՆ Բ. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ-ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՎՈՂ ՄԻ ՔԱՆԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔ  
ԿԷ. Աշխատանք, աշխատանքի պայմաններ և ազատ ժամանակ 58
ԿԸ. Ձեռնարկության և տնտեսական ընդհանուր ուղղվածության մեջ մասնակցությունը. աշխատանքային ընդհարումներ 59
ԿԹ. Երկրի բարիքները և նրանց սահմանումը բոլոր մարդկանց 60
Հ. Ներդրումներ և դրամ 62
ՀԱ. Սեփականության ձեռքբերումը և բարիքների առանձնական տիրապետումը. երկրագործական կալվածքների խնդիրները 62
ՀԲ. Տնտեսական-հասարակական գործունեությունը և Քրիստոսի Արքայությունը 63
   
ԳԼՈՒԽ Դ. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿՅԱՆՔԸ  
ՀԳ. Ժամանակակից հանրային կյանքը 64
ՀԴ. Քաղաքական հասարակության էությունն ու նպատակը 65
ՀԵ. Բոլորի համագործակցությունը հանրային կյանքին 66
ՀԶ. Քաղաքական հասարակությունը և Եկեղեցին 68
   
ԳԼՈՒԽ Ե. ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԵՐԻ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄԸ  
ՀԷ. Նախաբան 69
ՀԸ. Խաղաղության բնույթը 69
ԲԱԺԻՆ Ա. ՊԱՏԵՐԱԶՄԻՑ ԽՈՒՍԱՓԵԼՈՒ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ  
ՀԹ. Պատերազմի անմարդկային դաժանությունը մեղմելու պարտականությունը 70
Ձ. Ամբողջական պատերազմը 71
ՁԱ. Զինվելու մրցավազքը 72
ՁԲ. Պատերազմի բացարձակ դատապարտումը և միջազգային շարժումը՝ նրանից խուսափելու համար 73
ԲԱԺԻՆ Բ. ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐՏՈՒՄԸ  
ՁԳ. Տարաձայնությունների պատճառները և դրանց լուծումները 74
ՁԴ. Ազգերի հասարակությունը և միջազգային հաստատությունները 75
ՁԵ. Միջազգային համագործակցությունը տնտեսական հարթության վրա 75
ՁԶ. Որոշ պատշաճ կանոններ 76
ՁԷ. Միջազգային համագործակցությունը ժողովրդագրական աճին վերաբերվող հարցերում 77
ՁԸ. Քրիստոնյաների պարտականություններն ուրիշ երկրներին հասցվելիք օգնության գործում 78
ՁԹ. Եկեղեցու արդյունավետ ներկայությունը միջազգային հասարակությունում 78
Ղ. Քրիստոնյաների մասնակցությունը միջազգային հաստատություններին 79
   
ՎԵՐՋԱԲԱՆ  
ՂԱ. Անհատ հավատացյալների և տեղական Եկեղեցիների պարտականությունները 80
ՂԲ. Երկխոսությունը բոլոր մարդկանց միջև 80
ՂԳ. Աշխարհ, որն հարկավոր է կառուցել և հասցնել իր կատարումին 81