Թովմա Գեմբացի, « Նմանություն Հիսուս Քրիստոսի »

 

 

 

 

 

Գիրքը բացելու համար սեղմեք այստեղ։ 

 

 

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
     
Նախաբան   5
     
ԳԻՐՔ ԱՌԱՋԻՆ
ԽՐԱՏՆԵՐ ՀՈԳԵՎՈՐ ԿՅԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ
     
ԳԼՈՒԽ Ա. ԱՇԽԱՐՀԻ ՈՒՆԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 10
ԳԼՈՒԽ Բ. ԽՈՆԱՐՀ ԿԱՐԾԻՔ ՄԵՐ ԱՆՁԻ ՇՈՒՐՋ 10
ԳԼՈՒԽ Գ. ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ՃԱՆԱՉՈՒՄԸ 11
ԳԼՈՒԽ Դ. ԽՈՀԵՄՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՐԾԵՐՈՒՄ 12
ԳԼՈՒԽ Ե. ԱՍՏՎԱԾԱՇՆՉԻ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄԸ 13
ԳԼՈՒԽ Զ. ԱՆԿԱՐԳ ՑԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 13
ԳԼՈՒԽ Է. ՓԱԽՉԵԼ Է ՊԵՏՔ ՍԻՆ ՀՈՒՅՍԵՐԻՑ ԵՎ ՀՊԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 13
ԳԼՈՒԽ Ը. ԶԳՈՒՇԱՆԱԼ Է ՊԵՏՔ ՉԱՓԱԶԱՆՑ ՄՏԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 14
ԳԼՈՒԽ Թ. ՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՊԱՏԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 14
ԳԼՈՒԽ Ժ. ԽՈՒՍԱՓԵԼ Է ՊԵՏՔ ԱՆՕԳՈՒՏ ԶՐՈՒՅՑՆԵՐԻՑ 15
ԳԼՈՒԽ ԺԱ. ԹԵ ԻՆՉՊԵՍ ՊԱՀՊԱՆԵԼ ՀՈԳՈՒ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 15
ԳԼՈՒԽ ԺԲ. ՆԵՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 16
ԳԼՈՒԽ ԺԳ. ԴԻՄԱԴՐԵԼ Է ՊԵՏՔ ՓՈՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ 16
ԳԼՈՒԽ ԺԴ. ԶԳՈՒՇԱՆԱԼ Է ՊԵՏՔ ՀԱՆԴՈՒԳՆ ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ 18
ԳԼՈՒԽ ԺԵ. ՀԱՆՈՒՆ ՍԻՐՈ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԳՈՐԾԵՐԸ 18
ԳԼՈՒԽ ԺԶ. ՀԱՄԲԵՐԵԼ Է ՊԵՏՔ ԱՅԼՈՑ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ 19
ԳԼՈՒԽ ԺԷ. ՎԱՆԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԸ 19
ԳԼՈՒԽ ԺԸ. ՍՈՒՐԲ ՀԱՅՐԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԸ 20
ԳԼՈՒԽ ԺԹ. ՎԱՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ԲԱՐԵՊԱՇՏԱԿԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐԸ 21
ԳԼՈՒԽ Ի. ԼՌՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐ 22
ԳԼՈՒԽ ԻԱ. ՍՐՏԻ ԶՂՋՈՒՄ 23
ԳԼՈՒԽ ԻԲ. ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒՄՆԵՐ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԽԵՂՃՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ 24
ԳԼՈՒԽ ԻԳ. ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒՄՆԵՐ ՄԱՀՎԱՆ ՇՈՒՐՋ 26
ԳԼՈՒԽ ԻԴ. ՎԵՐՋԻՆ ԴԱՏԱՍՏԱՆՆ ՈՒ ՄԵՂԱՎՈՐՆԵՐԻ ՊԱՏԻԺԸ 27
ԳԼՈՒԽ ԻԵ. ՊԱՐՏԱՎՈՐ ԵՆՔ ԲԱՐԵՆՈՐՈԳԵԼ ՄԵՐ ՎԱՐՔԸ 28
     
ԳԻՐՔ ԵՐԿՐՈՐԴ
ՀՐԱՎԵՐ ՆԵՐԱՆՁՆԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ
     
ԳԼՈՒԽ Ա. ՆԵՐԱՆՁՆԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԸ 31
ԳԼՈՒԽ Բ. ԽՈՆԱՐՀ ՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 32
ԳԼՈՒԽ Գ. ԲԱՐԻ ՈՒ ԽԱՂԱՂԱՍԵՐ ՄԱՐԴԸ 33
ԳԼՈՒԽ Դ. ՀՈԳՈՒ ԵՎ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՔՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 33
ԳԼՈՒԽ Ե. ՃԱՆԱՉԵՆՔ ԻՆՔՆԵՐՍ ՄԵԶ 34
ԳԼՈՒԽ Զ. ՄԱՔՈՒՐ ԽՂՃԻ ԲԵՐԿՐԱՆՔԸ 34
ԳԼՈՒԽ Է. ՍԻՐԵԼ ՀԻՍՈՒՍԻՆ ԱՄԵՆ ԻՆՉԻՑ ԱՎԵԼԻ 35
ԳԼՈՒԽ Ը. ՀՈԳԵՎՈՐ ՄՏԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՍՈՒՍԻ ՀԵՏ 36
ԳԼՈՒԽ Թ. ՀՐԱԺԱՐՈՒՄ ՄԽԻԹԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ 37
ԳԼՈՒԽ Ժ. ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԱՍՏՎԱԾԱՅԻՆ ՇՆՈՐՀԻ ՀԱՄԱՐ 38
ԳԼՈՒԽ ԺԱ. ՔՉԵՐՆ ԵՆ ՍԻՐՈՒՄ ՀԻՍՈՒՍԻ ԽԱՉԸ 39
ԳԼՈՒԽ ԺԲ. ՍՈՒՐԲ ԽԱՉԻ ԱՐՔԱՅԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆ 40
     
ԳԻՐՔ ԵՐՐՈՐԴ
ՆԵՐՔԻՆ ՄԽԻԹԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
     
ԳԼՈՒԽ Ա. ՀԻՍՈՒՍԻ ԽՈՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՈԳՈՒ ՀԵՏ 43
ԳԼՈՒԽ Բ. ՃՇՄԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽՈՍՈՒՄ Է ԱՌԱՆՑ ԽՈՍՔԵՐԻ ԺԽՈՐԻ 43
ԳԼՈՒԽ Գ. ԱՍՏԾՈ ԽՈՍՔԸ ՀԱՐԿ Է ՈՒՆԿՆԴՐԵԼ ԽՈՆԱՐՀՈՒԹՅԱՄԲ 44
ԳԼՈՒԽ Դ. ԽՈՆԱՐՀՈՒԹՅԱՄԲ ԵՎ ՃՇՄԱՐՏԱՍԻՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՊՐԵԼ ԱՍՏԾՈ ՆԵՐԿԱՅՈՒԹՅԱՆԸ 45
ԳԼՈՒԽ Ե. ԱՍՏՎԱԾԱՅԻՆ ՍԻՐՈ ԶԱՐՄԱՆԱՀՐԱՇ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 46
ԳԼՈՒԽ Զ. ԻՐԱԿԱՆ ՍԻՐՈ ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԸ 48
ԳԼՈՒԽ Է. ԽՈՆԱՐՀՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՀՊԱՆԵԼ ԱՍՏԾՈ ՇՆՈՐՀՆԵՐԸ 49
ԳԼՈՒԽ Ը. ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱՆՔ ՄԵՐ ԱՆՁԻ ՇՈՒՐՋ 50
ԳԼՈՒԽ Թ. ԱՍՏՎԱԾ՝ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԻՄԱՍՏԸ ԱՄԵՆ ԻՆՉԻ 51
ԳԼՈՒԽ Ժ. ՔԱՆԻՑՍ ՔԱՂՑՐ Է ԾԱՌԱՅԵԼ ԱՍՏԾՈՒՆ 52
ԳԼՈՒԽ ԺԱ. ՀԱՐԿԱՎՈՐ Է ՏԻՐԱՊԵՏԵԼ ԵՎ ՂԵԿԱՎԱՐԵԼ ՄԵՐ ՓԱՓԱՔՆԵՐԸ 53
ԳԼՈՒԽ ԺԲ. ՀԱՄԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 53
ԳԼՈՒԽ ԺԳ. ՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՔԸ 54
ԳԼՈՒԽ ԺԴ. ԱՍՏԾՈ ԳԱՂՏՆԱԽՈՐՀՈՒՐԴ ԴԱՏԱՍՏԱՆՆԵՐԸ 55
ԳԼՈՒԽ ԺԵ. ԸՆՏՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆԴՄԵՋ ՓԱՓԱՔՆԵՐԻ 56
ԳԼՈՒԽ ԺԶ. ԻՐԱԿԱՆ ՄԽԻԹԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՍՏԾՈ ՄԵՋ Է 56
ԳԼՈՒԽ ԺԷ. ԱՍՏԾՈՒՆ ՊԵՏՔ Է ՎՍՏԱՀԵՆՔ ՄԵՐ ԲՈԼՈՐ ՀՈԳՍԵՐԸ 57
ԳԼՈՒԽ ԺԸ. ՀԱՄԲԵՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏՔ Է ԿՐԵԼ ԱՅՍ ԿՅԱՆՔԻ ԽԵՂՃՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 58
ԳԼՈՒԽ ԺԹ. ՀԱՄԲԵՐԵԼ ԱՐՀԱՄԱՐՀԱՆՔԻՆ 58
ԳԼՈՒԽ Ի. ՃԱՆԱՉԵԼ ԵՎ ԽՈՍՏՈՎԱՆԵԼ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 59
ԳԼՈՒԽ ԻԱ. ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԳԻՍՏԸ ԱՍՏԾՈ ՄԵՋ Է 60
ԳԼՈՒԽ ԻԲ. ԱՍՏԾՈ ԱՆԹԻՎ ՈՒ ԱՆՀԱՄԱՐ ԲԱՐԵՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 62
ԳԼՈՒԽ ԻԳ. ՀՈԳՈՒ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 63
ԳԼՈՒԽ ԻԴ. ՉՄՏԱՀՈԳՎԵԼ ՈՒՐԻՇՆԵՐԻ ԱՐԱՐՔՆԵՐՈՎ 64
ԳԼՈՒԽ ԻԵ. ԻՐԱԿԱՆ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՃՇՄԱՐԻՏ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅՈՒ-ՆԸ 64
ԳԼՈՒԽ ԻԶ. ՍՐՏԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 65
ԳԼՈՒԽ ԻԷ. ԱՆՁՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԸ 66
ԳԼՈՒԽ ԻԸ. ԸՆԴԴԵՄ ԲԱՄԲԱՍԿՈՏՆԵՐԻ 67
ԳԼՈՒԽ ԻԹ. ՕՐՀՆԵԼ ԱՍՏԾՈՒՆ ԸՆԴՄԵՋ ՆԵՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 67
ԳԼՈՒԽ Լ. ԱՍՏԾՈ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 68
ԳԼՈՒԽ ԼԱ. ՄՈՌԱՆԱԼ ԱՐԱՐԱԾՆԵՐԻՆ՝ ԱՐԱՐՉԻՆ ԳՏՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 69
ԳԼՈՒԽ ԼԲ. ԱՆՁՆՈՒՐԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 70
ԳԼՈՒԽ ԼԳ. ՍՐՏԻ ԱՆՀԱՐԱՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆԸ 71
ԳԼՈՒԽ ԼԴ. ԱՄԵՆ ԲԱՆԻՑ ԱՎԵԼԻ՝ ԱՍՏԾՈ ՍԵՐԸ 71
ԳԼՈՒԽ ԼԵ. ԱՅՍ ԿՅԱՆՔԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՓՈՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԵՆ ԴԱԴԱՐՈՒՄ ԵՐԲԵՔ 72
ԳԼՈՒԽ ԼԶ. ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՈՒՆԱՅՆ ԴԱՏԱՍՏԱՆՆԵՐԸ 73
ԳԼՈՒԽ ԼԷ. ՍԵՓԱԿԱՆ ԱՆՁԻՑ ԿԱՏԱՐՅԱԼ ՀՐԱԺԱՐՈՒՄԸ 74
ԳԼՈՒԽ ԼԸ. ԻՆՔՆԱՏԻՐԱՊԵՏՈՒՄԸ 74
ԳԼՈՒԽ ԼԹ. ՇԱՀԻՑ ԾՆՎՈՂ ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 75
ԳԼՈՒԽ Խ. ՄԵԶՆՈՒՄ ՉՈՒՆԵՆՔ ՊԱՐԾԵՆԱԼՈՒ ԱՐԺԱՆԻ ՈՉԻՆՉ 75
ԳԼՈՒԽ ԽԱ. ԱՆՑՈՂԻԿ ԲԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ ԱՐՀԱՄԱՐՀԱՆՔ 76
ԳԼՈՒԽ ԽԲ. ՄԵՐ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՄԵՋ ՉԷ 77
ԳԼՈՒԽ ԽԳ. ԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՈՒՆԱՅՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 77
ԳԼՈՒԽ ԽԴ. ՉԿԱՌՉԵԼ ԱՐՏԱՔԻՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻՆ 78
ԳԼՈՒԽ ԽԵ. ՀԱՎԱՏՔ ՉՊԵՏՔ Է ԸՆԾԱՅԵԼ ԲՈԼՈՐԻՆ ԱՆԽՏԻՐ 78
ԳԼՈՒԽ ԽԶ. ՎՍՏԱՀՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՍՏԾՈ ՀԱՆԴԵՊ ԵՎ ԹՈՒՆԱԽԱՅԹ ԽՈՍՔԵՐԸ 79
ԳԼՈՒԽ ԽԷ. ԿՐԵԼ ՆԵՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՎԻՏԵՆԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ 81
ԳԼՈՒԽ ԽԸ. ՀԱՎԻՏԵՆԱԿԱՆ ԵՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՅՍ ԿՅԱՆՔԻ ԽԵՂՃՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 81
ԳԼՈՒԽ ԽԹ. ՀԱՎԻՏԵՆԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ՓԱՓԱՔԸ 83
ԳԼՈՒԽ Ծ. ՎՇՏԱԿԻՐ ՀՈԳՈՒ ԱՂՈԹՔԸ 84
ԳԼՈՒԽ ԾԱ. ՀԱՐՄԱՐՎԵԼ ԽՈՆԱՐՀ ԳՈՐԾԵՐԻՆ 86
ԳԼՈՒԽ ԾԲ. ԱՎԵԼԻ ՊԱՏԺԻ ԵՆՔ ԱՐԺԱՆԻ, ՔԱՆ ՄԽԻԹԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 86
ԳԼՈՒԽ ԾԳ. ԱՇԽԱՐՀԱՍԵՐՆԵՐԸ ՉԵՆ ՃԱՇԱԿՈՒՄ ՇՆՈՐՀԻ ՔԱՂՑՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 87
ԳԼՈՒԽ ԾԴ. ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇՆՈՐՀԻ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 88
ԳԼՈՒԽ ԾԵ. ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 90
ԳԼՈՒԽ ԾԶ. ՆՄԱՆՎԵԼ ՀԻՍՈՒՍԻՆ ԽԱՉԱԿՐՈՒԹՅԱՄԲ 91
ԳԼՈՒԽ ԾԷ. ՉՀՈՒՍԱՀԱՏՎԵԼ ՍԱՅԹԱՔՈՒՄՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ 92
ԳԼՈՒԽ ԾԸ. ՉՓՈՐՁԵԼ ՔՆՆԵԼ ԱՍՏՎԱԾԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԸ 93
ԳԼՈՒԽ ԾԹ. ՀՈՒՅՍ ԵՎ ՎՍՏԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌ ԱՍՏՎԱԾ 95
     
ԳԻՐՔ ՉՈՐՐՈՐԴ
ԱՄԵՆԱՍՈՒՐԲ ՀԱՂՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ
     
ԳԼՈՒԽ Ա. ՄԵԾԱՐԱՆՔ ՀԱՂՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆԴԵՊ 97
ԳԼՈՒԽ Բ. ԱՍՏԾՈ ԱՆՍԱՀՄԱՆ ՍԵՐԸ 99
ԳԼՈՒԽ Գ. ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՀԱՂՈՐԴՎԵԼՈՒ ՕԳՏԱԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 100
ԳԼՈՒԽ Դ. ՀԱՂՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ՍՏԱՑՎԱԾ ՇՆՈՐՀՆԵՐԸ 101
ԳԼՈՒԽ Ե. ՔԱՀԱՆԱՅՈՒԹՅԱՆ ՎԵՀՈՒԹՅՈՒՆԸ 102
ԳԼՈՒԽ Զ. ՀԱՂՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 103
ԳԼՈՒԽ Է. ԽՂՃԻ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՐԲՈՒԹՅԱՆ ՓԱՓԱՔ 103
ԳԼՈՒԽ Ը. ՀԻՍՈՒՍԻ ԶՈՀԱԲԵՐՈՒՄԸ ԽԱՉԻ ՎՐԱ 104
ԳԼՈՒԽ Թ. ԻՆՔՆԱՆՎԻՐՈՒՄ ԱՍՏԾՈՒՆ, ԱՂՈԹՔ ԲՈԼՈՐԻ ՀԱՄԱՐ 105
ԳԼՈՒԽ Ժ. ԱՌԱՆՑ ԼՈՒՐՋ ՊԱՏՃԱՌԻ ԶԱՆՑ ՉԱՌՆԵԼ ՀԱՂՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ 106
ԳԼՈՒԽ ԺԱ. ՀԱՂՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՍՈՒՐԲ ԳԻՐՔԸ 107
ԳԼՈՒԽ ԺԲ. ԹԵ ԻՆՉՊԵՍ ՊԱՏՐԱՍՏՎԵԼ ՀԱՂՈՐԴՈՒԹՅԱՆԸ 109
ԳԼՈՒԽ ԺԳ. ՀԻՍՈՒՍԻՆ ՄԻԱՆԱԼՈՒ ՓԱՓԱՔ 110
ԳԼՈՒԽ ԺԴ. ԱՌԱՔԻՆԱՍԵՐՆԵՐԻ ՎԱՌ ԲԱՂՁԱՆՔԸ 110
ԳԼՈՒԽ ԺԵ. ԽՈՆԱՐՀՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՆՋԱՏՈՒՄ 111
ԳԼՈՒԽ ԺԶ. ՄԵՐ ԿԱՐՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 112
ԳԼՈՒԽ ԺԷ. ԻՂՁ ԵՎ ՍԵՐ 112
ԳԼՈՒԽ ԺԸ. ՀՊԱՏԱԿԵՑՆԵԼ ՄԻՏՔԸ ՀԱՎԱՏՔԻՆ 113