0006 - Գոյականի անունները, սեռերը, եզակի ու հոգնակի թիվը, վերջածանցներ – Lessons – Mashtoz.org
Իտալերեն լեզվի դասեր
0006 - Գոյականի անունները, սեռերը, եզակի ու հոգնակի թիվը, վերջածանցներ